Wszystkie Osiągnięcia Klubu Kavkaz

In 2021, the Kavkaz wrestling club participated in multiple competitions, with limited success except for Ibragim Erzanukaev's bronze medal at the Polish Junior Cup. The club is now recruiting for its primary and high school sports program and boasts achievements and a strong reputation. The club has also received recognition and support from Russian websites and has won overall in two Warsaw competitions. Their concept for the development of the North Caucasus region was briefly mentioned, but not fully elaborated on. The club strives for physical and mental development through wrestling and is currently seeking support for its statutory actions and institutional growth.

W 2021 roku klub zapasowy Kavkaz wziął udział w kilku zawodach, odnosząc ograniczony sukces, z wyjątkiem zdobycia brązowego medalu przez Ibraghima Erzanukaeva podczas Pucharu Juniorów w Polsce. Klub obecnie prowadzi rekrutację do swojego programu sportowego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do swoich osiągnięć zaliczyć można również uznanie i wsparcie ze strony rosyjskich stron internetowych, a także zwycięstwo ogólne w dwóch zawodach w Warszawie. Wspomniana została również koncepcja rozwoju regionu Kaukazu Północnego, choć nie została ona w pełni opisana. Klub dąży do rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez zapasy i obecnie poszukuje wsparcia dla swoich działań statutowych oraz rozwoju instytucjonalnego.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.