Ocena Jakosci Powietrza Gdansk Srodmiescie Na Podstaiwe Rozporzadzenia Ministra Z

The text discusses regulations and assessments of air pollution levels in different regions of Poland for specific substances such as Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3. The main laws governing these assessments are the Law on Environmental Protection and the Ministry of Environment's Regulation on Assessing Pollutant Levels. The report discusses the results of both modeling and measurements for substances such as SO2, NO2 and CO. The report also highlights the major sources of air pollution, such as energy production and agriculture. Methods for assessing air quality are also described, including measurements for specific substances.

Na podstawie rozporządzenia ministra z 2012 roku dotyczącego oceny jakości powietrza w Gdańsku Śródmieściu, wykonano ocenę stężeń pyłów PM10, ołowiu (Pb), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), niklu (Ni) oraz kadmu (Cd) i podjęto działania zgodnie z prawem ochrony środowiska. Oceny te opierają się na różnych metodach, w tym modelowaniu i pomiarach stężeń. Istotne jest również monitorowanie głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, takich jak produkcja energii i rolnictwo. Metody oceny jakości powietrza obejmują także pomiary stężeń konkretnych substancji, aby zapewnić odpowiednią ochronę atmosfery.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.