O Co Chodzi W Częstotliwości 432hz W Muzyce

In ancient China, music was used for healing purposes. The frequency of 432 Hz, which is present in nature, was discovered by the Pythagoreans and adjusted to match natural sounds. However, in modern times, the standard tuning for music is 440 Hz, which can actually have opposite effects, leading to irritation and fatigue instead of relaxation. This change from 432 Hz to 440 Hz is believed by many to be a deliberate attempt by those in power to manipulate and control the population. Even today, there are differences in tuning standards among different genres of music.

W starożytnych Chinach muzyka była wykorzystywana do celów leczniczych. Częstotliwość 432 Hz, która występuje w naturze, została odkryta przez pitagorejczyków i dostosowana do zgodności ze naturalnymi dźwiękami. Jednak w dzisiejszych czasach standardowa melodia muzyczna jest strojona do 440 Hz, co według niektórych może mieć przeciwny skutek, prowadząc do podrażnienia i zmęczenia zamiast relaksu. Zmiana częstotliwości z 432 Hz na 440 Hz jest uważana przez wielu za celową próbę manipulacji i kontroli populacji. Nawet dzisiaj istnieją różnice w standardach strojenia między różnymi gatunkami muzyki.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.