Na Podstawie Polskiego Kodeksu Cywilnego Czyje Są Jabłka Na Drzewie

According to the Civil Code, article 148, fallen fruits from a tree or bush onto a neighboring ground are considered its yield. However, this rule does not apply if the neighboring ground is designated for a different use. This means that the owner of the neighboring ground cannot make claims for fruits that have fallen onto their property and can only keep them if they have fallen naturally. This rule is further clarified in the Civil Code, which also regulates the issue of boundary trees. In Wrocław, there are many fruit trees planted in public spaces, but there is no penalty for taking the fallen fruits as long as they have fallen naturally.

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, owoce spadające z drzewa lub krzewu na sąsiednią działkę są uważane za jej plon. Jednakże, ta zasada nie dotyczy przypadku, gdy sąsiednia działka jest przeznaczona do innego celu. Oznacza to, że właściciel sąsiedniej działki nie może rościć sobie praw do owoców, które spadły na jego teren, a może je zatrzymać jedynie w przypadku, gdy spadły naturalnie. Ta zasada jest dalej rozjaśniona w Kodeksie Cywilnym, który reguluje również kwestię drzew rosnących na granicy działek. W takim przypadku właściciele obu działek dzielą się zarówno owocami, jak i kosztami konserwacji drzewa.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.