Michel Foucaults Teori Om Magt Er Central For At Forstå,

  1. At skabe en klient : institutionelle identiteter i socialt arbejde
  2. Järvinen og Mik-Meyer: At skabe en klient
  3. Hvordan forstås klienten i den social-pædagogiske praksis?
  4. Det magtfulde møde mellem system og klient
  5. [At skabe en klient: Institutionelle identiteter i socialt arbejde - Shaping client identities](https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/57572280/BP3_GR.11_%282%29_%281%29

Mik-Meyers teori om klientgørelse fokuserer på, hvordan individer konstrueres som klienter i mødet med velfærdsinstitutioner. Ifølge denne tilgang er klientgørelse en proces, hvor individet gennem interaktioner med det sociale system og dets repræsentanter internaliserer en klientrolle. Dette sker gennem forskellige former for interaktion og kommunikation, hvor individet gradvist ser sig selv og bliver set af andre som en klient i en given kontekst. Klientgørelsen kan påvirke individets identitet, selvopfattelse og adfærd i mødet med velfærdssystemet.

I analysen af, hvordan klientgørelsen af hjemløse påvirker deres identitet på et forsorgshjem, er det relevant at inddrage Mik-Meyers teori for at forstå, hvordan den nye hjemløsereform kan have indflydelse på beboernes opfattelse af sig selv som klienter i systemet. Samtidig kan det belyse, hvordan socialrådgivernes tilgang til målgruppeafklaring og adfærdsregulering tilpasses som følge af reformen og i forlængelse heraf, hvordan beboernes identitet påvirkes.

Ved at kombinere Foucaults teori om magt og styringsteknologier med Mik-Meyers teori om klientgørelse kan der opnås en dybere forståelse af, hvordan implementeringen af den nye hjemløsereform påvirker beboernes identitet på forsorgshjemmet. Disse teorier kan tjene som essentielle analytiske redskaber til at undersøge, hvordan politiske reformer og institutionelle praksisser former beboernes identitet og sociale interaktioner i lyset af den nye hjemløsereform.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.