Jakie Stany Faktyczne Subsumuje Się Pod Kradzież Impulsów Telefonicznych

The text describes a type of illegal activity known as "stealing phone impulses", which involves using someone else's telephone account to make calls without their permission. This is considered a crime under Section 285 § 1 and is classified as an action aimed at making a telephone call at someone else's expense. The perpetrator does this by gaining access to the telecommunications device and remotely initiating the call.

Stany faktyczne, które podlegają pod kradzież impulsów telefonicznych, obejmują działania nieuprawnionego korzystania z cudzego konta telefonicznego w celu dokonywania połączeń bez zgody właściciela. Tego typu działania są uznawane za przestępstwo zgodnie z przepisami prawa, np. w Rozdziale XXV Kodeksu Karnego, gdzie określone jest to jako czyn polegający na wykorzystaniu cudzego konta telefonicznego w celu bezprawnego nawiązania połączenia za cudzy rachunek. Sprawca dokonuje tego poprzez uzyskanie dostępu do urządzenia telekomunikacyjnego i zdalne zainicjowanie połączenia.

Related Questions

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.