Ius Cogens A Ius Dispositivum V Medzinárodnom Práve

In international law, there are two types of rules: ius cogens and ius dispositivum. Ius cogens refers to imperative norms that are accepted and adopted by the international community, while ius dispositivum refers to rules created, changed, or annulled by states. These rules can also be categorized as general principles or fundamental norms. The difference between ius cogens and ius dispositivum lies in their binding nature; ius cogens takes precedence over all other rules in international law. The author of a professional article discusses the mechanisms for distinguishing between these two types of rules in commercial law. Furthermore, in international law, states generally do not extradite their own citizens for crimes committed in a foreign country, highlighting the importance of ius cogens in protecting human rights.

V medzinárodnom práve existujú dva druhy pravidiel: ius cogens a ius dispositivum. Ius cogens sa vzťahuje na núdzové normy, ktoré sú prijímané a prijímané medzinárodnou komunitou, zatiaľ čo ius dispositivum sa vzťahuje na pravidlá vytvorené, zmenené alebo zrušené štátmi. Tieto pravidlá sa tiež môžu kategorizovať ako všeobecné zásady alebo základné normy. Rozdiel medzi ius cogens a ius dispositivum spočíva v ich viazacej povraze; ius cogens má prednosť pred všetkými ostatnými pravidlami v medzinárodnom práve. Mechanizmus na rozlišovanie medzi týmito dvomi typmi pravidiel sa diskutuje v odbornej štúdii. V medzinárodnom práve štáty všeobecne nevydávajú svojich vlastných občanov za zločiny spáchané v zahraničí, čím sa zdôrazňuje dôležitosť ius cogens pri ochrane ľudských práv.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.