Islom Karimip Nechichil Da Tugilgan

Summarized text: Islom Abdug'aniyevich Karimov was born in Samarqand, Uzbekistan on January 30, 1938. He was the first and only President of Uzbekistan from 1989 until his death in 2016. Karimov came from a working class family and had a high education, studying at the Central Asian Polytechnic Institute and later working in the government. He is known for leading Uzbekistan's transition to independence and his presidency lasted for 27 years. He was also a strong proponent of Uzbek national identity, promoting the Uzbek language and culture.

Islom Abdug'aniyevich Karimov Samarqand, O'zbekiston, 1938 yil 30 yanvarda tug'ilgan. U 1989 yilidan vafot etishiga qadar O'zbekistonning birinchi va faqat prezidenti bo'ldi. Karimov ishlab chiqaruvchilar oilasidan keldi va oliy ta'lim olgan, O'rta Osiyo politexnikumida o'qigan va keyin davlat hukumati tashkil etgan. U O'zbekistonning mustaqilligiga o'tishiga quyidagi saylanadi va uning prezidentligi 27 yil davom etdi. U O'zbek milliy identitetini kuchli ravishda ko'zda tutilgan, O'zbek tilini va madaniyatini rivojlantirgan, bu jarayon o'zida o'zgacha edi.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.