Gjør Rede For Barn Og Foreldres Rett Til Familieliv Når

According to the text, any new regulations regarding contact and visitation rights should balance the right to family life for both children and parents. This means that children have the right to receive care and grow up in their own family, and the government should only intervene through Child Protection Services when necessary. The Department of Child Welfare has the right to issue complementary rules about the matter. Similarly, the parents, who have parental responsibility, are entitled to information about their child when requested. Additionally, children and their parents have the right to respect for their family life as a fundamental human right. For children who cannot be reunited with their biological parents, the government has the responsibility to ensure that they receive proper care or are adopted. It is also important to note that children have the right to care and consideration from their parents, and they have legal autonomy in decision-making when they reach the age of 15. This applies even in cases where the parents have lost custody of their child. Furthermore, there has been a change in the concept of natural parental rights, and support for vulnerable children should not solely rely on biological parentage.

I følge norsk lov har barn og foreldre rett til familieliv selv når barnet er i offentlig omsorg. Enhver ny regulering angående kontakttid og besøksrettigheter skal balansere retten til familieliv for både barn og foreldre. Dette betyr at barn har rett til omsorg og til å vokse opp i sin egen familie, og myndighetene bør kun gripe inn gjennom barnevernet når det er nødvendig. Barne- og familiedepartementet har rett til å utarbeide supplerende regler om saken. På samme måte har foreldre med foreldreansvar rett til informasjon om sitt barn når de krever det. I tillegg har barn og deres foreldre rett til respekt for sitt familieliv som en grunnleggende menneskerett. For barn som ikke kan gjenforenes med sine biologiske foreldre, har staten ansvar for å sikre at de får riktig omsorg eller blir adoptert. Det er også viktig å merke seg at barn har rett til omsorg og hensyn fra sine foreldre, og de har juridisk autonomi i beslutninger når de fyller 15 år. Dette gjelder selv i tilfeller der foreldrene har mistet foreldreansvaret for barnet sitt. Videre har det vært en endring i begrepet naturlige foreldrerettigheter, og støtte til sårbare barn bør ikke bare baseres på biologisk foreldreskap.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.