Esg Là Gì

Analyze all text: ESG là viết tắt của Environmental, Social, and Governance, tức là Môi trường, Xã hội và Quản trị. Đây là một bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố về hoạt động phát triển mang tính lâu dài, được Hiệp ước Toàn cầu đặt ra vào năm 2004. ESG là một cách tiếp cận toàn diện trong đầu tư và kinh doanh vì đảm bảo các hoạt động kinh doanh có lợi cho tất cả các bên liên quan. Luật Việt Nam đã quy định các doanh nghiệp phải công bố thông tin và kết quả về ESG hàng năm, bao gồm cả việc khai thác và tiêu thụ tài nguyên, chính sách lao động và các hành

ESG là viết tắt của Environmental, Social, and Governance, tức là Môi trường, Xã hội và Quản trị. Đây là một bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố về hoạt động phát triển mang tính lâu dài, được đề xuất bởi Hiệp ước Toàn cầu vào năm 2004. ESG là một cách tiếp cận toàn diện trong đầu tư và kinh doanh, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Ở Việt Nam, luật pháp quy định rằng các doanh nghiệp phải công bố thông tin và kết quả về ESG hàng năm, bao gồm cả việc khai thác và tiêu thụ tài nguyên, chính sách lao động và các hoạt động quản trị.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.