Dolna Granica Wiekowa Dla Sprawcy Przestępstw Wynosi:

The article discusses the different laws and regulations surrounding adolescent offenders in the Polish legal system. It states that for individuals who commit crimes after turning 17 but before turning 18, the court may choose to use corrective and therapeutic methods rather than punishment. Additionally, the punishment for minors cannot exceed 2/3 of the maximum penalty for the given crime. The article also discusses exceptions for minors who commit crimes before the age of 15. The main criteria for determining a minor as a juvenile offender are their age range, with 10 years being the minimum age for those who have shown indications of demoralization. There are no changes in punishments for minors who commit serious crimes, with a minimum penalty of 2 years in jail. Furthermore, the article states that minors who commit violent crimes can be kept in detention centers until the age of 21.

W polskim systemie prawnym dolna granica wieku sprawcy przestępstw jest uzależniona od wieku osoby popełniającej wykroczenie. Osoby pomiędzy 17 a 18 rokiem życia mogą być poddane środkom korekcyjnym i terapeutycznym zamiast surowej kary. Kary dla nieletnich nie mogą przekraczać 2/3 najwyższej kary za dane przestępstwo. Istnieją jednak wyjątki dla osób, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem 15 roku życia. Najważniejszym kryterium jest przedział wiekowy, przy czym 10 lat stanowi dolną granicę dla osób, które wykazują oznaki demoralizacji. Nie ma zmian w karach dla nieletnich popełniających poważne przestępstwa, przewidziana jest minimalna kara dwóch lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, nieletni popełniający przestępstwa z użyciem przemocy mogą być przetrzymywani w ośrodkach poprawczych do ukończenia 21 roku życia.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.