Ano Ang Tauhan/tagpuan Ng Kwento Ng Niyebeng Itim Ni Liu

The story of "Niyebeng Itim" by Liu Heng revolves around the struggle of Li Huiquan in life for a better future. The story is set in China during a time of change. The main characters of the story include Li Huiquan, Tiya Lou, Hepeng Li, and Xiaofen. The Red Palace Photo Studio is also an important setting in the story. The story follows Li Huiquan's journey before and after the changes in China. "Niyebeng Itim" was written by Liu Heng and translated by Galileo S. Zafra. The story's main characters are Li Huiquan, Tiya Lou, Hepeng Li, and Xiaofen. The story is set in China during a time of change and features the Red Palace Photo Studio as an important setting.

Ang kwento ng "Niyebeng Itim" ni Liu Heng ay naglalarawan ng pakikibaka ni Li Huiquan sa buhay para sa mas magandang kinabukasan. Ang kwento ay naganap sa China sa panahon ng pagbabago. Ang mga pangunahing tauhan ng kwento ay kinabibilangan nina Li Huiquan, Tiya Lou, Hepeng Li, at Xiaofen. Ang Red Palace Photo Studio ay isang mahalagang lugar sa kwento. Sumusunod ang kwento ng paglalakbay ni Li Huiquan bago at pagkatapos ng mga pagbabago sa China. "Niyebeng Itim" ay isinulat ni Liu Heng at isinalin ni Galileo S. Zafra. Ang mga pangunahing tauhan ng kwento ay si Li Huiquan, Tiya Lou, Hepeng Li, at Xiaofen. Ang kwento ay naganap sa China sa panahon ng pagbabago at tampok ang Red Palace Photo Studio bilang isang mahalagang lugar.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.