Ano Ang Kakalasan Ng Kwento Ng Niyebeng Itim Ni Liu

The end of this story shows how Huiquan's perseverance is the key to resilience in life. The main character's application for a fruit vending license was not approved due to full quota, leaving them feeling hopeless. However, they continue to push forward as shown by the attempt to obtain a license. The story takes place in China, before and after the New Year, and follows the life of Li Huiquan, who also goes by the name Xiaofen, Tiya lou, and Hepeng Li. The story begins with Huiquan trying to get a vending license, facing the challenge of rejection due to the full quota. The story was written by Liu Heng and takes place in China. It is about resilience and determination in the face of challenges. The story begins on the eve of the Chinese New Year, with Huiquan attempting to get a license to sell fruits, but facing rejection due to the full quota. Through perseverance, Huiquan continues to push forward and strive for their goals. The story ends with no one even bothering to look at Huiquan's goods, symbolizing the harsh reality of life. The story can be classified as a short story and was written in 1991. This is shown in

Ang kuwento ni "Niyebeng Itim" ni Liu Heng ay tumatalakay sa katatagan at determinasyon sa harap ng mga hamon. Ang pangunahing tauhan ay si Li Huiquan, na kilala rin bilang Xiaofen, Tiya Lou, at Hepeng Li. Ang kwento ay nagsisimula sa pagsisikap ni Huiquan na kumuha ng lisensya upang magbenta ng prutas, ngunit kinakaharap ang pangyayaring tinanggihan dahil sa puno na ang kuota. Sa kabila nito, patuloy na nagpupursigi si Huiquan sa kanyang hangarin. Sa hulihan ng kuwento, walang interesado sa mga produkto ni Huiquan, na sumisimbolo sa mahigpit na realidad ng buhay. Ang kuwento ay nagtatapos sa mensahe na ang sipag ni Huiquan ay susi sa pagiging matatag sa buhay. Ang kwento ay isinulat ni Liu Heng at nagaganap sa Tsina bago at pagkatapos ng Bagong Taon.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.