نسيني الدنيا، نسيني العالم دوبني حبيبي وسيبني اقولك أحلى كلام

This text provides links to Nomi's music playlist and Instagram account. There is also a comment mentioning Nomi and a song called "Missed Calls" that may be about their relationship with a girl named Nomi. Nomi is connected to Star Stable Entertainment AB.

Bu muziqa matnining nomi "Nomi - Dubini" nomli qo'shiq. Nomi ham Star Stable Entertainment AB bilan bog'liq. Agar sizga boshqa ma'lumot kerak bo'lsa, menga aytib bering!

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.