مرکز نوآوری ایران زمین

The text covers various areas of technology and business, including financial technology, AI, e-commerce, acceleration and support, education and empowerment, guidance and direction, platforms and online actors, and the activities of Innovation Center Iran Zamin. This center aims to utilize existing experiences to support the growth and development of new businesses and has the slogan of "Innovation in Depth." It is a subsidiary of Bank Iran Zamin and supports startups through acceleration and startup studios.

مرکز نوآوری ایران زمین در حوزه‌های مختلف فناوری و کسب و کار فعالیت دارد، از جمله فناوری مالی، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، شتابدهی و پشتیبانی، آموزش و توانمندسازی، هدایت و راهنمایی، پلتفرم‌ها و فعالان آنلاین. این مرکز به نام "نوآوری در عمق" دارای شعاری آمده است و به منظور حمایت از رشد و توسعه کسب و کارهای جدید اقداماتی را انجام می‌دهد. این مرکز، که یک شعبه از بانک ایران زمین است، از طریق شتابدهی و استودیوهای نوپا حمایت از استارتاپ‌ها را انجام می‌دهد.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.