در رابطه با تاثیرات خوب و بد خودرو‌های خودران بر

خودروهای خودران به عنوان وسیله‌ای نوین در جامعه امروز در حوزه‌های مختلفی مانند ایمنی جاده، صنایع، محیط زیست، اقتصاد، ساختار شهری و جنبه‌های دیگر زندگی انسان تاثیرگذار بوده و قابلیت تغییر چشم‌انداز حمل‌ونقل عمومی را داراست. بررسی و ارزیابی عملکرد خودروهای خودران و نقش آن‌ها در سیستم حمل و نقل هوشمند، واقعیت‌هایی است که نویسندگان شهرام آسایش، س

ات بدون mentioning the specific authors or studies, but broadly, the impact of self-driving cars on urban transportation performance encompasses numerous aspects. In terms of positive effects, self-driving cars have the potential to improve road safety by reducing the number of accidents caused by human error. They can also lead to more efficient traffic flow, potentially reducing congestion and travel times. Additionally, self-driving cars might offer accessibility to transportation for individuals who are unable to drive themselves. On the other hand, negative effects may include potential job displacement for professional drivers, cybersecurity risks associated with autonomous vehicle systems, and the need for clear regulations and infrastructure investments to support their integration. These points are derived from various reputable academic sources that delve into the multifaceted impact of self-driving cars on urban transportation.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.