Υπολογισε Τον Πινακα Αα^τ

Markdown summary: This website offers a free calculator for performing matrix operations on one or two matrices, including addition, subtraction, multiplication, determinant, inverse, and transpose. The calculator can handle matrices of up to 10x10 in size, with detailed steps shown. It also has the capability to solve complex number matrix multiplication and power operations. The calculator uses Wolfram's advanced technology and knowledge base, trusted by millions of students and professionals.

Για να υπολογίσουμε τον πίνακα (ΑΑ^T), πρέπει να προσδιορίσουμε τον πίνακα (A^T) (ορθοκανονική μετατόπιση του πίνακα (Α)) και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε τον πολλαπλασιασμό του (Α) με τον (A^T).

Ας ξεκινήσουμε με τον πίνακα (A): [A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}]

Τώρα, για να βρούμε τον (A^T), πρέπει να αντικαταστήσουμε τις σειρές του (Α) με στήλες. [A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \ -1 & 1 \ 2 & -1 \end{bmatrix}]

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τον πολλαπλασιασμό (ΑΑ^T). Θα χρησιμοποιήσουμε έναν υπολογιστή πολλαπλασιασμού πινάκων για να το κάνουμε.

Έχοντας υπολογίσει το αποτέλεσμα με τον πίνακα πολλαπλασιασμού, θα επιστρέψω με την απάντηση.

A Complete Beginners Guide to Matrix Multiplication for Data ...Matrix Multiplication on the TI83/84

Related Questions

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.