"ja Tworzę System"tango, Akt Iii Scharakteryzuj Stosunek Artura Do Rodziny.

The text describes the character of Artur, the main protagonist in the play "Tango" by Sławomir Mrożek. He is portrayed as a rebellious and independent young man who does not conform to the norms and rules of his family and society. The only person he cares for and plans to marry is his cousin Ala. However, when he finds out about her betrayal, it becomes a source of his downfall and even contributes to his death. Artur is determined to gain power and does not hesitate to manipulate others to achieve his goals. He also has a strong sense of humor and refuses to conform to his family's expectations, instead seeking to change them. He sees women as objects and is dismissive of his family, particularly his parents. Throughout the play, Artur's actions primarily revolve around his rebellion against the traditional values imposed on him by his family. He is the driving force of the plot and ultimately meets a tragic end due to his defiance and desire for freedom.

Artur, główny bohater sztuki "Tango" autorstwa Sławomira Mrożka, charakteryzuje się jako buntowniczy i niezależny młody mężczyzna, który nie podporządkowuje się normom i zasadom swojej rodziny i społeczeństwa. Jedyną osobą, o którą dba i którą planuje poślubić, jest jego kuzynka Ala. Jednak gdy dowiaduje się o jej zdradzie, staje się to powodem jego upadku i przyczynia się nawet do jego śmierci. Artur jest zdeterminowany, by zdobyć władzę i nie waha się manipulować innych, by osiągnąć swoje cele. Ma również silne poczucie humoru i odmawia dostosowania się do oczekiwań rodziny, zamiast tego dąży do ich zmiany. Widzi kobiety jako obiekty i lekceważy swoją rodzinę, w szczególności swoich rodziców. Artur w trakcie sztuki głównie skupia się na buncie przeciwko narzucanym mu tradycyjnym wartościom przez swoją rodzinę. Jest siłą napędową fabuły i ostatecznie spotyka tragiczny koniec ze względu na swoje buntownicze postawy i pragnienie wolności.

Zadania na opracowanie spektaklu "Tango" - 1. określ stosunek ...Zadania na opracowanie spektaklu "Tango" - 1. określ stosunek ...

Related Questions

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.